Deklaracja dostępności strony internetowej
Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.
Data publikacji strony internetowej: 2013-03-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
– na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i grafiki, do których nie dodano opisów alternatywnych
– materiały wideo nie posiadają audiodeskrypcji
– na niektórych podstronach brak odpowiedniego kontrastu tekstu do tła (aktywne linki)
– na stronie mogą się znajdować dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku, które mogą nie spełniać wymogów dostępności.

Analiza dostępności
Deklarację dostępności sporządzono dnia: 2022-01-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Goc, mateusz.goc@filharmonia.lomza.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 501 609 510. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży spełnia wymogi dostępności.